Zpráva o činnosti České sekce ICS za rok 2015

Leden

Setkání s Dr. Pomahačen v Praze a dojednání podmínek jeho účasti na kongresu: Novák, Vokurková, Bursa. Ústní dohoda.

Výměna názorů mezi prof. Novákem a prof. Ho o STOP pro Indickou sekci ICS. Po ultimativním dopisu prof. Ho prof. Novák STOP respektoval.

Písemné poslední vstřícné oslovení prof. Rysky a ČCHS, předchozí vstřícná oslovení ČCHS již v létech 2013 a 2014. Bez kladného výsledku.

31. leden

Rozšířená schůze Výboru sekce na Chirugické klinice FNKV.
Dokument – Zápis sekretáře sekce
Sponzor: Prof. Gúrlich

31. ledna až 2. února

Návštěva exekutivního ředitele ICS pana Maxe Downhama v Rokycanech, Plzni a Praze
za účelem kontroly příprav Jubilejního světového kongresu ICS.

1. února

Rokycany: Jednání s Maxem Downhamem o kongresu a dalších problémech ICS – 5 hodin. Přítomni: Šebor, Chudáček, Levý, tlumočnice paní Hampshire
Dokumenty: Audiozáznam z celého jednání a protokol, který podepsaly obě strany se závěrem, že přípravy probíhají bez závad.
Návštěva míst konání kongresu v Plzni a Praze ( a památníku na demarkační čáře) Návštěva Laterny magiky.
Veškeré náklady na pobyt Maxe Downhama včetně hotelu nesl Novák.

Únor 2015

Návštěva prof. Nováka na sjezdu Egyptské sekce ICS v Káhiře. Letenka na vlastní náklady, pobyt hradila egyptská strana. Aktivní odborná účast a jednání o účasti Egypťanů na kongresu.
Výsledek: účast Prof. Ramzyho s chotí prof. Nadine, ostatním se zdála naše 60%ní výrazná sleva nedostatečná. Dokumentováno dodatečnými e-maily prof. Ghaleba

Březen 2015

Návštěva prof. Nováka v Londýně, kde jednal spolu s evropským sekretářem Dr. Schulzem s bývalým prezidentem ICS Prof. Nadeyem Hakimem o účasti na světovém kongresu a o jeho podpoře.
Veškeré své náklady nesl prof. Novák
Výsledek: Účast dvou významných speakerů a dar prof. Hakima 89 hodnotných kravat ICS.

31. března

Plenární schůze na 1. chirurgické klinice v Praze
Dokument - zápis sekretáře. Náklady hrazeny z prostředků České sekce ICS

Leden až srpen i dříve v roce 2013 a 14

Veliké množství jednání prezidenta a členů s potenciálními sponzory a partnery, včetně MZČR, VZP, Hl.města Praha atd.
Nejvíce aktivní a úspěšní: Novák, Kavka, Hájek, Lindner.
Desítky jednání s firmou Dominik centrum o upřesňování zajištění kongresu a jeho máležitostí.
Stovky jednání se zahraničními potenciálními účastníky ( e-maily, telefonáty, dopisy) – Novák na své náklady. Shromažďování a úpravy abstraktů. Vyjednávání slev. 2x inzerce v šasopise Rozhledy v chirurgii.

Duben

Sumarizace výhrad k dosavadní práci firmy Dominik centrum a žádost řediteli o nápravu – prof. Novák. Slíbeno, nezlepšeno.

Květen a červen

Podepsání smlouvy s firmou Dakuz o vedení účetnictví a pomoci s donrovolnou registrací k plátcovství DPH. Přerušení dosud solidní spolupráce s účetní Ing. Horovou a předání účetnictví prim. Vokurkovou firmě Dakuz.

Podepsání smlouvy s firmou Springer o vydání publikací v European Surgery. Dohodnut systém oponentur a cena 4200,-Eur za 50 publikací.

Úpravy vebových stránek.

27. června

Plenární schůze v sídle firmy Grumant v Uhříněvsi u Prahy.
Dokument: Zápis sekretáře sekce.
Podrobně probrán Itinerář kongresu a deítkách stránek a přítomní akceptovali úkoly z něj vyplývající bez výhrad ( ne všichni úkolovaní je ale splnili).
Probráno zdrženlivé stanovisko ke společnosti G4.
Náklady schůze - firma Grumant

Červenec a srpen 2015

Příprava programu a sestavení sborníku abstrakt, dolaďování itineráře s firmou Dominik centrum. Stovky oprav v materiálech a dalších činnostech.DCs. Boj o další účastníky. Průběžné upřesňování informací na webových stránkách pro svět i komunikací s členy.

Příprava vyznamenání 30 osobností na Staroměstské radnici. Významná pomoc Mgr. Marešové. Jednání na velvyslanectví Japonska o účasti japonského velvyslance při tomto aktu.

2. září

Česká sekce ICS registrována jako dobrovoůný plátce DPH

3. týdny před kongresem

Dovolená prof. Nováka plně strávená detailními přípravami kongresu

5. až 13. září

Aktivity spojené s kongresem dle itineráře.. Osobní pomoc řady členů a selhání několika jiných. Závěrečná zpráva o průběhu kongresu je zpracována zvlášť.

Před i po kongresu zřetelný nárůst členské zíkladny včetně výrazných osobností
(Lindner, Froněk, Dudra, Pirk, Nestrojil) i dalších člemů.

Po 13. září

Desítky děkovných hodnocení a uznání originality a kvality kongresu. z celého světa.

Září až 13. 11.

Sumarizace nedostatků, zaviněných firmou Dominik centrum. Dosažení příslibu výrazných slev a nápravy těch nedostků, které lze napravit ( selhání DCS při výběru kongrespvých poplatků a plateb za ubytování). DCS nakonec celhání ve výši minus 325 tisíc Kč napravila na minus 25 tisíc Kč. za výrazné pomoci prof. Nováka).

Říjen

23.10. Schůze výboru a navazující plenární schůze na Bouchalce u Kařeza.
Domument: Zápisy sekretáře. Provedeno hodnocení kongresu, schváleno usnesení vůči firmě Dominik centrum, vyslechnutí jejího stanoviska a omluvy. Ing Jáchim se ještě dodatečně omluvil za nesprávné hodnocení aktivit. prof. Nováka

Konání voleb. Dokument: Zápis volební komise.

Přijetí dalších významných nových členů. Vzrůst členské základny na 42 ( 10 profesorů, 6 docentů, 14 primářů, 11 specialistů, 1 junior fellow). Výrazné nové osobnosti. Jsme přední sekcí v Evropě.

Listopad

Do 13.11. řada dalších jednání, směřujících k vyúčtování kongresu. Po jednání ve firmě Dakuz oznámení pokladní sekce, že nemůže dále dostát svým povinnostem. Svolání naléhavé schůze výboru sekce na 27.11.
Dokument: Zápis sekretáře. Ke dni psaní této zprávy není uveřejněn.
Prof. Novák převzal na základě rozhodnutí výboru plnou zodpovědnost za veškeré finanční prostředky a převzal po kontrole revizorem účtů hotovost pokladny. Jako jedinému mu zůstalo podpisové právo k účtu ICS. Další viz zápis sekretáře.
Sponzor schůze. : Prof. Novák

V listopadu též předběžná pozvánka nového prezidenta Doc. Vokurky na schůzi výboru ČS ICS v Brně 8. ledna 2016.

Prosinec

Do 2. 12. likvidována hotovost pokladny převodem veškerých prostředků na účet ICS.

11. 12. 2015

proběhlo definitivní vyúčtování kongresu ve firmě DCservis v Plzni
za přítomnosti firem DCs, Dakuz, prof. Nováka, MUDr. Mar. Hájka (Další pozvaní z řad ICS se bohužel omluvili).
Dokumenty: Dohoda o vyúčtování kongresu
Závěrečná faktura
Dohoda o započtení pohledávek a závazků

Výsledek:

Konečná cena kongresu činí 4 600.371. Kč. včetně DPH.
V ceně jsou zaúčtovány i všechny vyčerpané dotace.

Závěrečný doplatek ze strany ČS ICS bude ke dni 11.12. činit 1.072.126 Kč.
Týž den byl zápočty Depozitu a protiúčtu za reklamu DCs. nížen na
845.281,33 Kč a dne 15.12 dále snířen na 790 000 Kč převodem z účtu ICS prof.
Novákem.

Nedoplatek je splatný ke 30.4. 2016 a jeho umoření je plánováno takto:
Vratka daně, garantovaná firmou Dakuz činí 441 000,-Kč. Zbývající prostředky na účtu, včetně zřeknutí se odměn části oponentů. Doplatek od Taiwanské sekce asi 25 000,-Kč Noví sponzoři.

Garance zbývajícího schodku podepsána osobně prof. Novákem.
Schodek v den podpisu smlouvy činil asi 3,9% z konečné ceny, avšak den poté vzrostl
přibližně o 50 000,.-Kč poté, co exekutivní ředitel Max Downham oznámil, že Council v Manile zrušil původní odpuštení členských příspěvků pro naši sekci
Po tomto rozhodnutí byli prof. Novákem již členské příspěvky ve výši 1860 USD převedeny,
čímž využitelný zbytek na účtu klesl o přibližně 50 000 Kč

Základní strategie při vyúčtování 11.12.

Při jednání o vyúčtování odmítl prof. Novák proplatit cenu práce, předloženou a velmi podrobně doloženou firmou DC ve výši 970 449 Kč s odůvodněním nedostatčných výsledků u paní H., špatné kvality a škod u paní S., špatné kvality, škod a chybných nekonzultovaných rozhodnutí u pana K. a nesprávného řízení a personálního obsazení celé akce u pana J., přes opakovaná upozornění. Dohodnuta poté základní cena práce 430 000,- Kč. Po dalších výhradách prof. Nováka započtena jako protihodmota faktura za propagaci firmy DCs. Českou sekcí ICS ve výši 181 500,-Kč a tím nakonec cena práce byly snížena na 258 500, což činí pouhých 5,6% celkové ceny kongresu (bez DPH).

ČSICS rovněž odmítla platit některé služby horší kvality nebo pochybení pana K., která přinesla morální škody organizátorům a účastníkům kongresu.
Vedle skoro úspěšné nápravy propadu, zapřičiněného firmou DC při registraci pod vedením paní S. o 300 000,-Kč, což je jen projev dodatečné snahy, dosáhla firma DC servis u subdodavatelů další slevy v celkové výši 346 569,- Kč, což je výsledek hmatatelný.
Tato skutečnost zmírnila kritiku chyb DCs.

Bylo naopak zohledněno a oceněno, že firma Dominik centrum servis po mnoho měsíců platila vysoké částky subdodavatelům za Českou sekci ICS sama a nenárokovala za to žádný úrok z prodlení. Bez této zásadní pomoci ( půjčky), která je u běžných agentur neobvyklá, by kongres nemohl proběhmout

Stovky faktur průběžně a opakovaně kontroloval prof. Novák osobně a v závšru jsou znovu předány ke kontrole kontrolorům MUDr. Hájkovi a Červinkovi. Naprostá většina faktur byla při primárních kontrolách v pořádku, sporné faktury byly buď vysvětlerny nebo se promítky do slev.
Revizní zpráva, bude předložena v lednu na schůzi výboru sekce v souvislosti s odesláním vyúčtování dotací MZČR.

-------------------------------------------------------

Říjen až prosinec 2015

Upřesňující korespondence s prof. Yamagishim. Vyústila v nákup levných letenech pro všech 25 členů české delegace a 6 hostů z Německa. Posléze prof. Yamagishi umožnil účast dalšího českého člena, jímý se stal první náhradník doc. Froněk.
Další pořadí náhradníků pro případ omluvy nebo navýšení počtu je nyní: Vobořil, Nestrojil, Sákra, Malý.

Další jednání budou vedena osobně v březnu ve Weidenu, kde bude prof. Yamagishi přítomen.
Výzva prof. Nováka ke zkvalitnění některých zaslaných abstraktů ( i pro Německo).

Vyjednána účast 20 člennné delegace České sekce ICS na mezinárodním setkání Německé sekce ve Weidenu 3.-5. března 2015. Zatím je známo 14 zájemců, k doplnění dojde po schůzi Výboru 8.1. 2016. 5 přednášek – již obsazeno a neomezený počet elektronických posterů.

15. a 16. prosince byly upraveny webové stránky naší sekce.

1.12. bylo zakázáno redakční radou časopisu Rozhledy v chirurgii uveřejnit grafické poděkování , týkající se kongresu, poté dohodnuto publikovat poděkování a další článek v časopisech Medical tribune a Časopisu lékařů českých ( podškování a rozsáhlejší článek o ICS v lednovém čísle 2016).
Poslán otevřený dopis vedoucímu redaktoru časopisu Rozhledy v chirurgii.

Některé kritické pasáže v této zprávě neznamenají, že by kongres a aktivity s neslavil významný úspěch, jen objektivně popisují průběžné vnitřní potíže organizátorů, které byly obětavostí části členů překonány.

Čtěte v souvislosti se zprávou o kongresu pro MZČR.

Zpracoval:

prof. MUDr. K. Novák, DrSc., FICS
prezident České sekce ICS 2010-2015