Závěrečná zpráva ČS ICS 2015

Závěrečná zpráva o Jubilejním světovém chirurgickém kongresu Internatiobal College of Surgeons, konaném v Praze, Plzni a Ústí nad Labem ve dnech 9 až 12. září 2015.

Tato zpráva je zpracována se zvláštním zřetelem na využití dvou dotací MZČR.
pod č.j. MZDR 11159/2015-12/VLP ze dne 20.6. 2015 a MZDR 11159/2015-16VLP ze dne 3.8. 2015.

Jubilejní světový chirurgický kongres International College of Surgeons (dále ICS), organizovaný Českou sekcí International College of Surgeons z pověření Světového councilu ICS z roku 2013 po úspěšné kandidatuře České sekce ICS, která proběhla v roce 2012 v Brisbane v Austrálii se podle plánu uskutečnil ve dnech 9. až 12. září 2015 v Praze, Plzni a jedno jeho významné sympozium ( Česko-japonské) rovněž v Ústí nad Labem.

Kongres byl koncipován jako slavnostní odborná ispolečenská událost a byl oslavou 80. výročí založení ICS v roce 1935 za významné spoluúčasti významného českého chirurga prof. Arnolda Jiráska. Proto byla při jeho konání vyvážena vědecká a odborná část s částí slavnostní, která byla ze značné části přístupna též další české i zahraniční odborné i neodborné veřejnosti. I v této části byla však rovněž populární formou prezentována chirurgie a ICS ve smyslu popularizace chirurgické vědy obyvatelstvu. Tato část navíc přispěla k obohacení programu akcí Evropského hlavního města kultury 2015 v Plzni, když byla spojena s kulturními programy kongresu.

Nosným odborným tématem kongresu byly Perspektivy chirurgie ve třetím tisíciletí z interdisciplinárního hlediska na všech kontinentech.

Odborné části kongresu se zúčastnilo 500 účastníků, kteří jsou zapsáni v prezenčních listinách. 10 VIP, kteří se zúčastnili slavnostních akcí kongresu, není v prezenčních listinách zapsáno. Reprezentanti MZČR se z účasti řádně omluvili pro vysoké zaneprázdnění.
Mezi účastníky odborné části byly výrazné osobnosti ICS ze všech kontinentů a řada osobností České chirurgie i medicíny z řad ICS i mimo ni.
Ze světa např. Jacobs, Pomahač, Talbot, Pribaz, Bleck a Downham z USA, Hakim z Velké Británie, Schlitt, Schulze, Wenzl, Haarman, Dietl a další z Německa, Stam z Nizozemí, Ravo z Itálie, Haberal z Turecka, Chan z Hongkongu, Ho z Austrálie, Kwan z Taiwanu, Tahalele z Indonézie, Parquet z Paraguaye, plejáda významných Japonců, jako např. Takasaki, Maeda, Yamamoto, Yamagishi, Ogata, Fujita, Saida, a další.

Z domácích např. Pirk, Dvořák, Král, Duda, Nestrojil, Pešek, Havlíček, Lindner, Froněk, Gúrlich, Hoskovec a mnoho dalších.
Organizátoři nejsou jmenováni.
V průběhu kongresu rovněž zasedl Evropský kongres ICS pod vedením sekretáře
Evropské federace ICS Dr. Franka Schulzeho z Německa, který diskutoval některé specifity ICS v Evropě. Ukázalo se, že Česká sekce ICS patří nyní v Evropské federaci ICS mezi nejvlivnější a nejaktivnější.

Ačkoli byl paralelně nesmyslně zorganizován Sjezd českých a slovenských chirurgů v Senci na Slovensku, dotkla se tato nesmyslně konkurující akce co do počtu účastníků, i co do oslabení kvality kongresu jen minimálně světového kongresu ICS. Česká sekce ICS udělala s velkých předstihem vše co bylo v jejích silách, aby k této iracionální kolizi nedošlo a také k ní nedošlo u žádné jiné odborné společnosti.

Na kongresu odeznělo 170 z původně 179 přihlášených sdělení, několik autorů setěsně před kongresem odhlásilo.

Některá sdělení měla mimořádně vysokou úroveň, velmi přínosnou pro české účastníky kongresu, např. přednášky Japonců Maedy, Fujity Saida, Yamamota, Američanů Jacobse, Talbota, Pribaze i našeho krajana Pomahače, Němců Schlitta, Dietla, Schulzeho, Bulitty, Hakima z Velké Británie, Haberala z Tureska, Ho z Austrálie, studenta Wangoo z Austrálie i Pirka, Nestrojila, Vokurkové, Ulčové-Gallové i dalších z ČR. Žádné sdělení nelze označit jako podpůměrné, několik průměrných se vyskytlo. Hodnotná byla i sekce kvalitně pžipravených elektronických posterů, které byly všechny prezentovány jak v Praze, tak v Plzni a nejlepší z nich, stejně jeko nejlepší ústní prezentace, oceněny.

Společenských akcí kongresu se zúčastnilo více než 500 dalších účastníků z řad lékařské
i laické veřejnosti a naprostá většina z nich vyslechla slavnostní závěrečnou přednášku prezidenta ICS prof. Yik Hong Ho z Austrálie i závěrečnou hodnotící řeč emeritního prezidenta ICS prof. Adela Fouda Ramzyho z Egypta.

Při společenských akcích byla představena tradice i současnost české medicíny a zdravotnictví při návštěvách Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a areálu VFN v Praze i při návštěvě sídla ČLS JEP rozšířenou delegací councilu ICS za vzorné pomoci ČLS JEP.
Historie české chirurgie byla prezentována v sedmidílném posteru autorů z 1. chirurgické kliniky v Praze.
Primátorka Prahy vyznamenala 30 významných zahraničních účastníků kongresu a umožnila jim i s doprovody prohlídku Staroměstké radnice. Význam této akce podpořil svojí přítomností i velvyslanec Japonského císařství.
Podobně bylo oceněno primátorem města Plzně 10 dalších zahraničních a deset významných českých osobností. Na žádné ocenění nebyly z principu navrženi domácí organizátoři kongresu.
Slavnostní setkání councilu ICS s reprezentací České sekce ICS proběhlo v přátelské atmosféře v hotelu U prince v Praze.
Ćást účastníků navštívila Národní divadlo, seznámila se s Prahou i s Plzní s důrazem na historii a kulturu. Paralelně byl dvakrát organizován hodnotný ladies program, převážně financovaný účastnicemi a sponzory.
Při velmi důstojném slavnostním zahájení kongresu v Karolinu byli světovým prezidentem Ho veřejně přijati Noví čeští členové ICS, např. doc. Froněk a prof. Lindner a velmi důstojně se zde zvýraznila podpora tří českých univerzit, reprezentovaných svými vrcholnými představiteli.

Podařilo se zajistit možnost publikovat sdělení českých autorů , přednesená na kongresu, v impaktovaném časopise European surgery a to za podpory první dotace MZČR. Tato podpora pomůže uhradit asi 15-20 procent celkových nákladů na vydání publikce a byla již v plné výši 30 000,-Kč využita v roce 2015.

Jako realizační agentura kongresu byla hlasováním výboru České sekce ICS vybrána již v roce 2013 firma Dominik centrum servis z Plzně. Při zajišťování kongresu se dopustila množství dílčích chyb, které však díky úsilí organizátorů zásadním způsobem kongres nepoškodily. Firma se za ně omluvila a organizátorům poskytla a ještě poskytne výrazné slevy. Na druhé straně je třeba vyzdvihnout skutečnost, že po dlouihé období, kdy ještě nebyly Čekou sekcí ICS shromážděny dostatečné finanční prostředky ( jako jeden z příkladů viz i vleklé jednání o dotace MZČR) financovala kongres z vlastních prostředků a tato dočasná pomoc přesáhla v jeden moment 3 milióny Kč. Pro případ konečného deficitu v ekonomickém výsledku kongresu garantoval tento případný schodek z vlastních prostředků prof. MUDr. Novák. Ten také podepsal plnou zodpovědnost za svěřené finanční prostředky včetně prostředků státních.

Po skončení kongresu obdrželi jeho organizátoři desítky děkovných a oceňujících dopisů a kladných hodnocení. Jsou archivována. Česká sekce ICS zhodnotila kongres na své plenární schůzi 23. 10.. 2015, zabývala se mnoha aspekty kongresu a vyzvihla jeho klady i organizační nedostatky, převážně se týkající postupů organizující agentury., nikoli České sekce ICS. Jako celek vyznívá i vnitřní hodnocení velmi pozitivně.

Hodnocením se bude zabývat i Rada zástupců federací a národních sekcí ICS v roce 2016 v Kyoto, již máme ale k dispozici pozitivní hodnocení světového prezidenta, exekutivního direktora a řady zúčastněných leaderů národních sekcí ze všech kontinentů.

Významným výsledkem kongresu je i skutečnost, že se s japonskou delagací ICS podařilo vyjednat účast 25 osob na dalším světovém kongresu v roce 2016 v Kyoto za zcela mimořádně výhodných podmínek a že toto číslo zřejmě ještě není konečné . Rovněž jsme zajistili účast na nejbližší velké akci ICS v Německu, zcela zdarma pro 20 českých účastníků.

Definitivní vyúčtování kongresu se podařilo utavřít 11.12. 2015 a konečné zaplacení všech pohledávek vůři České sekci ICS je smluvně dohodnuto do 30.4. 2016.
Celková cena kongresu dosáhla výše 4 600 371,- Kč a s dosti velkou přesností lze nyní odhadnout, že schodek po využití všech reálných finančních prostředků ICS bude v dubnu 2016 činit asi 3,9% . Prof. Novák osobně garantuje vyrovnání tohoto pravděpodobného schodku.

Je nicméně hotovo podrobné vyúčtování firmou DAKUZ, s.r.o. a firmou Dominik centrum servis, jehož součastí je kompletní a konečné vyúčtování veřejných prostředků, tedy dotací MZČR, Hlavního města Prahy, Města Plzeň – EHMK a Plzeňského kraje. K této zprávě pro MZČR přikládáme podrobné vyúčtování dotace ve výši 64 000,-Kč, jejíž struktura je dodržena i dodatečné dotace ve výši 200 000,-Kč, která sice nebyla strukturována, ale i zde se ve vyúčtování přidržujeme struktury, kterou jsme navrhli v původní žádosti.

U obou dotací MZČR konečný precentuální podíl poskytnutých státních finančních prostředků nedosahuje výše, uvedené v obou rozhodnutích MZČR.
I tato skutečnost ukazuje, že původní žádost České sekce ICS na poskytnutí vyšší dotace měla racionální jádro.
Podrobnější pohled na obě části dotace MZČR je zpracován v revizní zprávě,která je s řadopu dalších příloh přiložena.

V Praze dne 8.1. 2016

S pozdravem Prof. MUDr. Karel Novák, DrSc.
prezident České sekce ICS 2010-2015